Potrebujete k svojmu podnikaniu elektronickú registračnú pokladu?

Používanie elektronickej registračnej pokladnice upravuje zákon č.289/2008 Z.z. o používaní elektronickej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných a finančných orgánov v znení neskorších predpisov. V roku 2018 prešiel tento zákon novelizáciou. Tá priniesla viaceré zmeny.
 
pokladna

Registračnú pokladňu musíte používať v týchto troch prípadoch

 
1. Fyzické, alebo právnické osoby, ktoré sú držiteľmi živnostenského oprávnenia. Do tejto skupiny patria osoby:

  • zapísané v obchodnom registri
  • ktoré podnikajú na základe iného oprávnenia podľa osobitných predpisov (napríklad lekári)
  • ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia
  • ktoré vykonávajú poľnohospodársku výrobu

 
2. Držitelia živnostenského oprávnenia, ktorí prijímajú hotovosť na predajných miestach.
Je jedno, či ide o stálu prevádzku, alebo predaj na trhu. Jedná sa o akékoľvek miesto kde podnikateľ prijíma tržbu za svoje služby, alebo produkty. Pritom je jedno, či ide o hotovosť, platobnú kartu, či napríklad stravné lístky.
 
3. Držitelia živnostenského oprávnenia, ktorí predávajú tovar alebo poskytujú služby.
Registračnú pokladnicu musíte používať i v tom prípade, že produkty, alebo služby predávate iným podnikateľom. Môže ísť o stavebný materiál, poprípade suroviny na prípravu jedál. V prípade služieb ide napríklad o taxislužbu, fotografické činnosti, alebo prevádzkovanie pohostinstva.
Zoznam služieb, pri ktorých potrebujete používať registračnú pokladňu nájdete v prílohe vyššie spomínaného zákona, ktorý upravuje používanie elektronických  registračných pokladní.

terminál,
 
Elektronickú registračnú pokladňu ste teda povinní používať iba v prípade, že spadáte do jednej z týchto troch kategórií. Pokiaľ sa jedná napríklad o voľný predaj z dvora, táto povinnosť sa vás netýka. Ak by ste však pokladňu chceli používať aj vtedy, keď nemusíte, je to vaše slobodné rozhodnutie.
 

Tu je zopár príkladov, kedy pokladnicu nemusíte používať

 

  1. Držitelia preukazu ŤZP, ktorí poskytujú služby
  2. Poskytovatelia služieb vo vysokohorských zariadeniach, pokiaľ tieto zariadenia nie sú pripojené na cestnú komunikáciu a verejnú rozvodnú sieť elektriny. V takýchto zariadeniach nie je povinné používať registračnú pokladňu ani v prípade predaja tovaru.
  3. Pri predaji poštových známok, dennej tlače, či lístkov na mestskú hromadnú dopravu.
  4. Pri predaji tovaru cez predajné automaty. Napríklad nápoje, oriešky atď.
  5. Pri predaji tovaru na dobierku.
  6. Pri predaji zvierat. Avšak pozor. Pokladňu musíte používať pokiaľ chcete predávať akvaríjne rybky, exotické zvieratá, škrečky a iné hlodavce.

 
Prípadov kedy nie ste povinný používať registračnú pokladňu, je omnoho viac. Presný zoznam nájdete taktiež v príslušnom zákone.